Grond licht vochtig - Phalaenopsis

Grond licht vochtig - Phalaenopsis